Referenca:                                 TR01

Datë:                                          21.05.2017

Vendndodhja:                            Durres, Albania

Pozicioni i Punës:                      Menaxher Transporti

Lloji i Punës:                              Kohë e plotë

Departmenti:                              Transport

Qëllimi i pozicionit

Kompania Diamant Logistics po kërkon të rekrutojë një Menaxher Transporti, detyra kryesore e të cilit është të planifikojë, organizojë dhe koordinojë transporte kombëtare dhe ndërkombëtare, nëpërmjet rrugëve tokësore, detare dhe ajrore.

 

Përgjegjësitë kryesore

 • Ndjekja e një transporti nga momenti i konfermës deri në dorëzim tëk destinacioni final.
 • Koordinim me të gjitha hallkat e zinxhirit të furnizimit për të garantuar transport efikas dhe të shpejtë.
 • Zgjidhje problemesh që mund të lindin gjatë aktivitetit.
 • Mbarëvajtje të dokumentacioneve qe lidhen me cdo transport si dhe arshivimin e saktë të tyre, online dhe ne hardcopy.
 • Monitorim dhe raportim për kostot gjatë transportit.
 • Studimi dhe sugjerimi i varianteve sa më efikase të transporteve.
 • Krijim dhe mbajtje marrëdheniesh korrekte me kliente, furnitore dhe partnerë të kompanisë.

Aftësitë

 • Aftësi organizuese të shkëlqyera.
 • Aftësi për ti dhënë zgjidhje situatave të ndryshme.
 • Aftësi për të kryer disa aktivitete njëherësh, me cilësi dhe efikasitet maksimal.
 • Aftësi për të bashkëpunuar ne grup.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi duke pasqyruar korrektësi dhe profesionalizëm.
 • Aftësi të mira prezantuese ( të shërbimeve të kompanisë, projekteve etj).

Kriteret

 • Eksperiencë pune minimumi 2 vjet, e preferueshme ne industrinë e transportit, prodhimit dhe distribucionit.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane dhe Angleze.
 • Njohuri shumë të mira kompiuterike ( Microsoft Office).
 • Diplomë universitare e preferueshme në fushat Menaxhim Transporti, Administrim Biznesi dhe Marketing.